پرداخت هزینه معرفی به آزمون شهریور ماه1402

فراگیران محترم مرکز آموزشی بهزاد با نزدیک شدن تاریخ آزمون امتحانات نسبت به تسویه اقساط معوقه شهریه خود و همچنین هزینه معرفی آزمون خود به سازمان هرچه سریع تر به واحد آموزش مراجع نمایید. درغیر این صورت فراگیران که شهریه و یا هزینه آزمون پرداخت نکرده باشند به آزمون شهریور ماه 1402 معرفی نخواهند شد

ادامه مطلب