آموزش نحوه و نکات امتحان غیر حضوری مرکز مهارت آموزی بهزاد

نکات مهم برای امتحان آزمون نظری هنرجویان گرامی حتما ویدئو آموزش نحوه آزمون را مشاهد نمائید .برای ورود به سامانه و شرکت در آزمون پس از اطلاع تاریخ و زمان امتحان خود از مرکز مهارت آموزی بهزاد کسب نمادید و سپس به صورت  غیرحضوری به آدرس سامانه به آدرس https://azmoon.azmoonehonar.ir می باشد. مراجعه نمائید . برای ورود

ادامه مطلب