فراگیران محترم مرکز آموزشی بهزاد با نزدیک شدن تاریخ آزمون امتحانات نسبت به تسویه اقساط معوقه شهریه خود و همچنین هزینه معرفی آزمون خود به سازمان هرچه سریع تر به واحد آموزش مراجع نمایید. درغیر این صورت فراگیران که شهریه و یا هزینه آزمون پرداخت نکرده باشند به آزمون شهریور ماه 1402 معرفی نخواهند شد .آخرین مهلت مراجع به آموزشگاه تاریخ 1402/4/30 می باشد. (با تشکر مدیرت مرکز مهارتی بهزاد) .